Campfa newydd sbon byd dŵr

Y Gampfa Newydd ar Agor Rwan!

Mae gan Gampfa’r Byd Dŵr yr holl offer i ddarparu ymarfer corff i’r corff cyfan. Mae staff wedi'u hyfforddi'n llawn, wrth law i'ch tywys chi drwy eich taith.

Campfa Newydd Byd Dŵr yw’r lle perffaith i gyflawni eich amcanion iechyd a ffitrwydd, bydd ein campfa newydd yn rhoi’r holl gyfarpar ffitrwydd sydd eu hangen arnoch i aros yn llawn cymhelliant. Chwilio am bâr ychwanegol o ddwylo? Bydd ein staff cyfeillgar a brwdfrydig bob amser yn eich annog i gyflawni’ch nodau!

Dyma un o’r cyfleusterau campfa mwyaf modern yn Wrecsam. O ganlyniad i’r gwaith adnewyddu gwerth miliynau o bunnoedd, mae ein campfa rŵan yn darparu 47 gorsaf gydag offer ardderchog. Waeth beth yw lefel eich ffitrwydd, mae gennym ystod o offer a fydd yn eich galluogi i fwynhau ymarfer corff sy’n addas i chi.

Mae gennym dîm penodol o weithwyr ffitrwydd proffesiynol wrth law i’ch cynorthwyo chi i gyflawni eich amcanion ymarfer corff. Peidiwch â chymryd ein gair am hyn, dewch i weld dros eich hunain!

Beth sy'n newydd yn y gampfa?

Ardal o Lawr Jig-so Ymestynnol – Mae’r llawr newydd yn siocleddfwr felly wrth i ddefnyddwyr wneud symudiadau effaith neu weithredol, bydd y llawr yn eu helpu i osgoi anafiadau. Mae’r llawr newydd yn gwneud defnydd o’r lle sydd ar gael ar gyfer nifer o ddefnyddwyr.

Ardal Pwysau Rhydd Estynedig - Mae’r ardal pwysau rhydd wedi’i hymestyn ar ben pellaf y gampfa, mae hyn wedi ein caniatáu i ragor o feinciau newydd, y set newydd o bwysau dymbel sy’n amrywio o 2kg i 50kg. 

Offer IFI Technogym - Mae offer IFI wedi’u hychwanegu at ein hoffer cardiofasgwlaidd ac adrannau ymwrthedd.

Rydym mor falch o’n campfa yn Fyd Dŵr. Mae’n cynnwys yr offer diweddaraf a bydd yn ased gwych i drigolion Wrecsam

Richard Milne, Rheolwr y Ganolfan

omnia 8

Mae dosbarthiadau llawr campfa Omnia wedi’u llunio gan arbenigwyr o’r radd flaenaf ar y cyd ag Adran Ymchwil Gwyddonol Technogym.  Mae holl raglenni OMNIA wedi’u llunio i wneud cynnydd gan sicrhau fod cyfranogwyr yn symud ymlaen er mwyn cyrraedd eu nodau.

Rydym yn cynnig dewisiadau aelodaeth hyblyg sy’n addas i unrhyw un, beth bynnag yw eich nod, byddwn yn eich helpu i’w gyrraedd.

Amanda Roberts – Rheolwr Ffitrwydd

Rydw i eisio ardyddo aelodaeth!

Rydym yn deall nad yw un maint yn addas i bawb, felly os yw’n well gennych ymarfer yn y gampfa ar ben eich hun neu o fewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i wneud y gorau o'ch amser ymarfer gwerthfawr.

Sut ydw i'n dechrau yn y gampfa?

Mae gan bob defnyddiwr y gampfa hawl i gyflwyniad gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys i'ch arwain drwy'r offer a sicrhau y gallwn deilwra eich ymarfer i gyflawni eich nodau a dyheadau, boed hynny i ddod yn heini neu’n fwy heini, colli pwysau neu gyflyru’r corff, neu efallai eich bod yn ymarfer i fod yn well yn eich camp ddewisol.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae gan Byd Dŵr bopeth ar eich cyfer, p'un a ydych yn defnyddio’r gampfa am y tro cyntaf neu os ydych yn athletwr profiadol.

mwy o luniau o’n campfa newydd wych

Ymarfer Corff mewn Grŵp yn Byd Dŵr Wrecsam

Mae gan Gwyn Evans amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, gan gynnwys, ffefrynnau  les mills BODYPUMP™, BODYCOMBAT™, BODYATTACK™ a BODYBALANCE™ yn ogystal ag amrywiaeth o'n dosbarthiadau ein hunain, gan gynnwys Aquafit, symudwyr Aeddfed a HIIT. Mae stiwdio seiclo MyRide newydd cyfoes newydd yn cynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau beicio. Mae'r Omnia 8 yn dod â hyfforddiant swyddogaethol i'r ganolfan ac yn cwblhau ein dosbarth a sefydlwyd.

Mae pob un o'r hyfforddwyr wedi'u cymhwyso i isafswm tystysgrif lefel 2 yn yr holl weithgareddau sy'n cael eu cynnig. Mae gan y cyfleuster dymheredd aer amgylchynol sy'n darparu'r amgylchedd delfrydol i ymarfer ynddo.

cynllun cenedlaethol i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff (ners)

Mae manteision posibl gweithgarwch corfforol i iechyd yn enfawr. Petai meddyginiaeth yn bodoli sy'n cael effaith debyg, byddai'n cael ei hystyried yn ‘gyffur rhyfeddol’ neu'n ‘iachâd gwyrthiol

Professor Sir Liam Donaldson

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru (LlC) sydd wedi bod yn datblygu ers 2006 i safoni cyfleoedd atgyfeirio ymarfer corff ar draws yr holl awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Mae'r Cynllun yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Lleol. Mae'n targedu cleientiaid sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig, gan roi cyfle i atgyfeiriadau gael mynediad I raglen ymarfer corff dan oruchwyliaeth o ansawdd uchel i hybu iechyd a lles.

Wedi'i gydlynu yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac anelu at y rheini dros 16 oed, nad ydynt yn cael ymarfer corff egnïol yn rheolaidd ac yn dioddef o gyflwr meddygol, mae'r Cynllun wedi ei gynllunio i ddarparu cyfleoedd i ymarfer corff sy'n hwyl, gwobrwyo a gall hynny ei hymgorffori i fywyd bob dydd.

Mae cleientiaid yn cael eu cyfeirio gan feddyg teulu neu Ymarferydd Iechyd, felly os ydych chi'n meddwl y byddech yn elwa o ymuno cynllun hwn, siaradwch â'ch meddyg teulu neu ewch i www.wrexham.gov.uk/ners