Croeso nôl i’r gwersi nofio!

Medi 2020

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Brif Weinidog Cymru, bydd ein cyfleusterau hamdden yn Wrecsam yn cau o 18:00 nos Wener 23 Hydref ac yn ailagor dydd Llun 9 Tachwedd. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb nôl.

i weld pryd fydd eich gwers nesaf, ewch i’ch cyfrif porth neu galwch 01691 778666.

Dyddiad y wers

Statws

Dydd Gwener 23 Hydref (Gwersi sy’n gorffen cyn 18:00) Fel arfer
Dydd Gwener 23 Hydref (gwersi sy’n gorffen ar ôl 18:00) Wedi’u canslo
Dydd Sadwrn 24 Hydref – Dydd Sul 8 Tachwedd Wedi’u canslo

Dydd Llun 9 Tachwedd 

Fel arfer

Rydym wedi newid hen raglen yr ysgol nofio i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae’r pwll a’r staff yn dilyn canllawiau cadw pellter diogel ond yn dal i sicrhau bod ein gwersi’n hwyl i fyfyrwyr ac yn le gwych i ddod i ddysgu sgil bwysig. Bydd y tîm yn cysylltu â chwsmeriaid yr Ysgol Nofio yr wythnos hon i aildrefnu pawb ar y Rhaglen Dysgu Nofio.

Lle i bawb!

Lle i bawb!

Mae’n bleser cyhoeddi y gallwn gynnig lle yn yr ysgol nofio i aelodau presennol y cynllun dysgu nofio gan sicrhau cadw pellter cymdeithasol.

Rydym wrthi’n cysylltu â phawb sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd ar y rhaglen.  Os nad ydych wedi clywed wrthym, ffoniwch  01691 778666 neu chirk@freedom-leisure.co.uk

Beth sydd wedi newid?

Er mwyn cadw at fesurau cadw pellter cymdeithasol, rydym wedi gwneud nifer o newidiadau i’r gwersi nofio. Dylech ymgyfarwyddo â’r system newydd cyn eich gwers gyntaf.

Bydd angen i chi wisgo masg yn yr adeilad ONI BAI eich bod yn gwneud unrhyw weithgaredd corfforol. Nid yw’r rheol yn berthnasol i blant dan 11 oed.

Bydd bwlch o 10 munud rhwng dosbarthiadau fel na fydd disgyblion gwersi nofio’n cymysgu. 

Peidiwch â chyrraedd mwy na 5 munud cyn y wers.  Ni chewch fynd mewn i’r adeilad oni bai fod disgyblion y wers flaenorol wedi gadael.

Bydd llai o ddisgyblion yn y dosbarthiadau.

Gofynnir i nofwyr gyrraedd yn barod i nofio (h.y. gyda’u gwisg nofio o dan eu dillad).

Dylai nofwyr baratoi i’r wers yng nghoridor y gwylwyr ac aros yno tan y wers.  Bydd yna farcwyr cadw pellter cymdeithasol ar y llawr.

Pan ddaw’r amser, bydd yr hyfforddwr nofio’n casglu’r nofwyr o’r giât fechan.

Rydym yn gofyn i rieni plant hŷn (8+) i beidio gwylio gan nad oes llawer o le i wylwyr.

Bydd un oedolyn yn gallu gwylio plant dan 7 oed.  Bydd angen i’r oedolyn aros gyda’r plentyn yn y coridor gwydr cyn y wers.  Wrth i’r plant fynd trwyddo i’r wers, gall yr oedolion wneud eu ffordd i’r ardal wylio.

Bydd yna smotiau i wylwyr sefyll arnynt; sydd 2m i ffwrdd o’r person nesaf.  Nid oes unrhyw seddi.

Ar ôl y wers, byddwn yn dod â’r plant i’r prif gatiau (ger yr ystafelloedd newid).

Gofynnwn i rieni wisgo masg yn yr ardal newid.

Ni fydd y cawodydd ar gael.

Bydd yna glytiau diheintio wrth law i’w defnyddio yn y ciwbicl ac ar y meinciau.  Bydd staff yn diheintio’r ystafelloedd newid o dro i dro.

Bydd gan y plant 10 munud yn yr ystafelloedd newid cyn y bydd y dosbarth nesaf yn gadael y pwll.

Dylech adael trwy’r ystafelloedd newid tua’r dderbynfa.

Dylech gasglu plant hŷn ger y drws ffrynt.

Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu ag aelod o’r tîm.