• Waterworld Leisure & Activity Centre, Wrexham, Wales, United Kingdom

 • Temporary

 • Reference - 9069A370A4

Description

Ydych chi am wneud gwahaniaeth oddi fewn i’ch cymuned leol, cefnogi pobl i wella eu bywydau drwy hamdden?

Os ydych chi’n teimlo wedi’ch ysgogi i ysbrydoli pobl i fod yn fwy actif a gwella eu llesiant ac os hoffech chi gael swydd a fydd yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl leol yna Freedom Leisure yw’r lle i chi!

Ymddiriedolaeth hamdden nid er elw ydym ni ac mae gennym ni ddiben ac ymroddiad cryf i gefnogi ein cymunedau lleol a grwpiau lleol anodd cyrraedd atynt, i’w hannog i ddyfod yn fwy actif, a chyfrannu at fywydau gwell.

O wersi nofio i bêl-droed dan gerdded a phopeth rhyngddynt, cawn ein hysgogi i ddarparu hwyl a sesiynau croesawgar i gefnogi’r gymuned gyfan i fod yn actif, yn ein canolfannau hamdden ac yn y gymuned leol.

Yr hyn sy’n dda yw ein bod ni’n darparu hyfforddiant llawn i chi a photensial grêt am ddilyniant gyrfaol. Mae gennym dros 100 o gyfleusterau yng Nghymru a Lloegr – mae llawer o’n staff wedi adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus gyda ni am eu bod nhw’n caru cael effaith gadarnhaol ar eu cymunedau lleol a mwynhau’r amrywiaeth mae’r rôl yn ei darparu.

Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio sy’n siarad Cymraeg, i ymuno â’r tîm cyfeillgar a phroffesiynol. Byddwch yn rhan o’r tîm ysgolion nofio llwyddiannus, gan ddysgu un ai mewn grŵp neu wersi unigol. Bydd rhaid i chi fod yn frwd dros nofio ac addysgu gan sicrhau gwasanaeth cwsmer rhagorol bob tro. Dylech fod â chymwysterau Athro Nofio Lefel 2 ond rhoddir hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd mwyaf addas.

Rydym am weld ein gweithwyr a’n cwsmeriaid yn cael y profiad gorau posibl, felly os yw’r swydd hon i chi, cysylltwch â ni.

Achlysurol - fel a phryd i fodloni gofynion y busnes

Do you want to make a difference within your local community, supporting people to improve their lives through leisure?

If you feel driven to inspire people to be more active, improve their wellbeing and would like a job that will make a real different to local people’s lives then Freedom Leisure is the place for you!

We are a not-for-profit leisure trust with we have a strong purpose and commitment to support our local communities and hard-to-reach groups encouraging them to become more active, contributing to improved lives.

From Swimming lessons, to walking football and everything in-between we are driven to provide fun and welcoming sessions to support the whole community to be active, both within our leisure centres and in the local community.

The good thing is that we provide you with full training and great potential for career progression, we have over 100 facilities across England and Wales – many of our staff have built successful careers with us because they love having a positive impact in their local communities and enjoy the variety that the role provides.

We are looking for enthusiastic Swim Teachers, to join our friendly and professional team. You will be part of our successful Swim School team, teaching either in a group or individual lessons. You will need to have a passion for swimming and teaching ensuring that excellent customer service is being delivered at all times. The candidate must hold a Level 2 Swim Teacher Qualification however the relevant full training will be provided to the most suitable candidate.

We want our employees and customers to have the best experience possible, So if this sounds like you, we want to hear from you.

Hours: Casual hours, as and when required

Requirements

Gofynion -

 • I ddysgu nofio i blant ac/neu oedolion fel rhan o raglen gwersi nofio'r Ganolfan Hamdden, yn unol â chymwysterau, hyfforddiant a phrofiad
 • Cyfathrebu â rhieni/gwarcheidwaid y plant ynghylch eu datblygiad, a rhoi cyngor ar eu dilyniant drwy'r rhaglen
 • Cynorthwyo i oruchwylio cwsmeriaid yn y pwll nofio a'r cyffiniau, gan sicrhau eu diogelwch a'u disgyblaeth
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol gydag awydd gwirioneddol i weithio'n agos gyda chwsmeriaid.
 • Y gallu i ddelio â phlant a'u rhieni
 • Byddai cymhwyster dysgu nofio Lefel 2 yn ddymunol
 • Gwiriad DBS
 • To teach swimming to children and/or adults as part of the Leisure Centre’s swimming lesson programme, according to qualification, training and experience
 • To communicate with the children’s parents/guardians concerning their development, and advise on their progression through the programme
 • To assist in the supervision of customers in the swimming pool and surrounds, ensuring their safety and discipline
 • Excellent communication skills with a genuine desire to work closely with customers.
 • An ability to deal with children and their parents
 • Level 2 Swim Teaching qualification is desirable
 • DBS check

Benefits

Rydym am i chi fod wrth eich bodd yn dod i’r gwaith, gan deimlo’n iach, yn hapus ac yn cael eich gwerthfawrogi. Dyna pam ein bod ni wedi datblygu pecyn buddion gyda chi mewn golwg. Felly beth allwn ni ei gynnig i chi?

 • Oriau gweithio hyblyg
 • Darperir hyfforddiant a datblygiad
 • Gwyliau blynyddol â thâl
 • Amgylchedd hwyliog a phrysur
 • Aelodaeth Staff Gostyngol
 • Cyfleoedd gwaith parhaol posibl
 • Cyfleoedd i adeiladu gyrfa gyffrous
 • Rôl wobrwyo sy'n cefnogi iechyd a ffitrwydd yn y gymuned

We want you to love coming to work, feeling healthy, happy and valued. That's why we've developed a benefits package with you in mind, so what can we offer you?

 • Flexible working hours
 • Training and development provided
 • Paid annual leave
 • Fun and busy environment
 • Discounted Staff Membership
 • Potential permanent work opportunities
 • Opportunities to build an exciting career
 • Rewarding role supporting health & fitness in the community

Cyflog: £16.88 yr awr (yn dibynnu ar gymhwyster) / Salary: £16.88 per hour (depending on qualification)

Freedom Leisure collects and processes personal data in accordance with applicable data protection laws.If you are a European Job Applicant see the privacy notice for further details.
Freedom Leisure does not discriminate on the basis of race, sex, colour, religion, age, national origin, marital status, disability, genetic information, sexual orientation, gender identity or any other reason prohibited by law in provision of employment opportunities and benefits

Join the team

Join our talented and outgoing team, today.