Welsh Speaking Swimming Teachers

We are seeking a qualified Welsh speaking swimming teacher to join our team, supporting our Wrexham sites.

location
Wrexham Contract Sites
contract
Casual
pay
£15.00ph
reference
WXST1221
apply

a bit about this role…

Swimming Teachers - Across Wrexham Sites

Do you have drive and enthusiasm to get the best out of people?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our fantastic community leisure facilities are the perfect opportunity to do this.

Freedom Leisure is seeking Swimming Teachers to join their friendly and professional team across their centres at Waterworld, Chirk, Clywedog and Gwyn Evans.
This is a Welsh essential post and would be suitable for individuals who possess grade A-C Welsh GCSE first language and received their education through the medium of Welsh.
Your duties will include:
• To provide swimming lesson sessions of a high standard for children and adults
• To provide an educational, fun and motivational environment for adults and children
• To ensure the highest standards at all times in terms of safety and hygiene
• To contact school teachers, parents and members of the public with matters related to swimming

You will need to possess an ASA Level 1 and 2 swimming teacher qualification as well as experience of working with children. You will possess excellent communication skills and have the ability to deal with customers/parents and children in a sensitive manner. This post is dependent on a DBS check.

Salary: Level 1 - £7.50 an hour, Level 2 - £15 an hour

Closing date: 6th October 2017

 

Athro Nofio – Lefel 1 a 2 - ar draws holl Ganolfannau Wrecsam

Mae Freedom Leisure yn chwilio am Athrawon Nofio i ymuno â’u tîm cyfeillgar a phroffesiynol ar draws eu canolfannau yn y Byd Dŵr, Y Waun, Clywedog a Gwyn Evans.

Mae hon yn swydd lle mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a byddai’n addas ar gyfer rhywun sydd yn medru ar radd A-C iaith gyntaf TGAU Cymraeg ac wedi derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys:

• Darparu sesiynau dysgu nofio o safon uchel ar gyfer plant ac oedolion
• Darparu amgylchedd addysgiadol, hwyliog ac ysgogol i oedolion a phlant
• Sicrhau y safonau uchaf o ran diogelwch a hylendid bob tro
• Cysylltu ag athrawon ysgol, rhieni ac aelodau o'r cyhoedd mewn materion sy'n ymwneud â nofio

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster dysgu nofio ASA Lefel 1 & 2 yn ogystal â phrofiad o weithio efo plant. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu arbennig a’r gallu i ddelio â chwsmeriaid/rhieni a phlant mewn modd sensitif. Bydd y swydd hon yn amodol ar wiriad DBS.

Cyflog: Lefel 1 - £7.50 yr awr, Lefel 2 - £15 yr awr

Dydd Gwener, 6 Hydref  2017

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

full job description available here