Lifeguards / Recreation Assistants

You will be responsible to ensure that the pool and centre users are safe at all times, and that their visit is an enjoyable one. You will need to have excellent customer service skills, and used to dealing with people on a face to face basis. It is essential that you hold the nationally recognised NPLQ qualification.

location
Knighton Sports Centre and East Radnor
contract
Casual
pay
£8.41ph
reference
KRA0710
apply

a bit about this role…

Lifeguards – Knighton and East Radnor

Do you hold the nationally recognised NPLQ qualification?
Are you looking for an opportunity to be part of a great team?

Freedom leisure actively promotes healthy lifestyles, and our community facilities are the perfect place to achieve this.

We are looking for Lifeguards to join our friendly and professional team at our centres at Knighton and East Radnor. You will be responsible to ensure that the pool and centre users are safe at all times, and that their visit is an enjoyable one. You will need to have excellent customer service skills, and used to dealing with people on a face to face basis. It is essential that you hold the nationally recognised NPLQ qualification.


In return for this opportunity we offer a competitive salary, and other benefits such as:

Freedom Choices, our very own employee benefit scheme, which gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on travel bookings, high street vouchers, gift cards, cinema tickets, days out, leisure activities and your day to day spending.
Staff membership (including family members)
Incremental holidays
Employee Assistance Programme 24/7- confidential, independent and impartial source of support.
Company pension (up to 6%)
Childcare vouchers
Team working environment
Career progression
Fully funded training

Hours: Casual hours available and required to work days, evenings and weekends

Before submitting an application please complete our equal opportunities form here >

Full job description available here: 

 

Achubwr Bywyd – Trefyclo ac Maesyfed Ddwyrain

A oes gennych gymhwyster NPLQ sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol?
Hoffech chi’r cyfle i fod yn rhan o dîm gwych?

Mae Freedom Leisure wrthi’n hyrwyddo ffordd iach o fyw, a’n cyfleusterau cymunedol ni yw’r lle perffaith i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am Achubwyr Bywyd i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol yn ein canolfannau yn Nhrefyclo a Dwyrain Maesyfed.Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod defnyddwyr y pwll a’r ganolfan yn ddiogel bob amser a’u bod yn cael amser da. Bydd gennych sgiliau gwasanaethau cwsmer rhagorol ac yn gyfarwydd â delio â phobl wyneb yn wyneb. Mae’n rhaid bod gennych gymhwyster cenedlaethol NPLQ.


Yn gyfnewid am y cyfle hwn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, a budd-daliadau eraill fel:


Dewisiadau Rhyddid, mae ein cynllun buddion gweithwyr hun, sy'n rhoi gweithwyr gael mynediad i ystod eang o fudd-daliadau. Cael gostyngiadau ar archebion teithio, talebau stryd fawr, cardiau rhodd, tocynnau sinema, diwrnodau allan, gweithgareddau hamdden a eich diwrnod gwariant o ddydd i ddydd.
Aelodaeth staff (gan gynnwys aelodau o'r teulu)
Gwyliau cynyddrannol Cymorth i Weithwyr Rhaglen 24 / 7- ffynhonnell cyfrinachol, annibynnol a diduedd o gefnogaeth.
Pensiwn cwmni (hyd at 6%)
Talebau gofal plant
Amgylchedd gwaith tîm
Dilyniant gyrfa
Hyfforddiant a ariennir yn llawn

Oriau: Oriau Achlysurol ar gael ac sydd eu hangen i weithio diwrnodau, nosweithiau a phenwythnosau